Hos oss har barnet rätt till delaktighet och inflytande

Stiftelsen Sedmigradsky har utarbetat en ny verksamhetsplan för sina daghem för verksamhetsåret 2023-2024. Under det pågåendet året fästs särskild uppmärksamhet vid tre tyngdpunktsområden: tydliggörande pedagogik, relationer samt pedagogisk dokumentation.

Varför satsar vi på tydliggörande pedagogik?

Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga i vardagen på våra daghem och vi utgår från barnens olika behov och styrkor i verksamheten. Våra miljöer ska skapa möjlighet för barnen att förstå innehåll, språk och sociala koder. Vi vill skapa en atmosfär som är kommunikativt delaktiggörande och under de två senaste åren har vi jobbat med bildstöd och andra former av tydliggörande pedagogik i syfte att skapa delaktiggörande lärmiljöer – något alla barn drar nytta av.

I år tar vi steget vidare då vi utbildar hela stiftelsens personal i metoden tecken som stöd. Tecken som stöd är ett strukturerat sätt att använda det naturliga kroppsspråket för att förtydliga nyckelorden i det som kommuniceras. Genom att använda tecken som stöd i vardagen kan vi ge barnen verktyg att uttrycka sina tankar och åsikter samt hjälpa oss vuxna att förtydliga vår kommunikation.

Läs mer om vår verksamhet och dess tyngdpunkter i stiftelsens verksamhetsplan.