Invalskriterier

  • Barnet skall vara mantalsskrivet i Helsingfors då småbarnspedagogiken inleds
  • Den ena vårdnadshavaren bör ha svenska som modersmål för att kunna stöda barnets språkutveckling och blivande skolspråk.
  • Barnet bör ha fyllt ett år då småbarnspedagogiken inleds
  • I första hand syskon till barn på daghemmet
  • I andra hand inre förflyttning för barn som går på ett annat av stiftelsens daghem
  • I tredje hand alla övriga barn

För att garantera en kvalitativ småbarnspedagogik på lång sikt och möjliggöra en trygg mjuklandning för barnen har vi från och med våren 2021 gått in för att skapa så balanserade årskullar på daghemmet som möjligt. Det innebär att barnets födelseår även kan påverka möjligheten att bli antagen.

Beslutet baserar sig på NCU:s kvalitetsindikator 8 (NCU 2019):

De lokala tjänsterna har ordnats så att det är möjligt att stödja barns utveckling och lärande och så att varje barn får det stöd som det behöver. Det stöd som ett barn behöver ges i barnets lärmiljö.

I beslutsfattandet utgår stiftelsen ifrån följande frågeställning:

  • Hurudan åldersstruktur bland barnen stöder bäst förverkligandet av en trygg och kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet nu och i framtiden?

 

samt följande målsättningar:

  • Åldersstrukturen möjliggör en mjuklandningsprocess som är så smidig som möjligt.
  • Åldersstrukturen möjliggör en grupplanering som tillgodoser barns behov av stöd (t.ex. drygare personalresursering i grupp med barn med stödbehov).