Stiftelsen Sedmigradsky formar framtidens småbarnspedagogik i unikt samarbete med Helsingfors universitet

Stiftelsen Sedmigradsky inleder ett samarbete med Helsingfors universitet i syfte att skapa nya verksamhetsmodeller och ny forskningsbaserad kunskap om småbarnspedagogiken. Målet är att skapa en mötesplats för forskning, lärande och praxis inom småbarnspedagogiken som på sikt har ambitionen att bidra till en professionshöjning för hela branschen. 

Foto: Laura Oksanen
Professor I småbarnspedagogik Mirjam Kalland från Helsingfors universitet och Stiftelsen Sedmigradskys VD Anna-Christina Martin är entusiastiska över samarbetet. (Foto: Laura Oksanen)

Som en del av samarbetet erbjuds studenterna inom utbildningen i småbarnspedagogik möjlighet att få en inblick i daghemsvardagen på stiftelsens daghem. Stiftelsens personal handleder studenterna och bidrar till att utveckla forskningsbaserade verksamhetsmodeller som kan gagna hela fältet. Genom fortbildning och andra arenor sprids kunskapen till aktörer runt om i landet.

 Vi är stolta över vår kunniga personal och den småbarnspedagogiska verksamheten som stiftelsen bedriver. Genom det samarbete vi nu inleder med Helsingfors universitet har vi möjlighet att dela med oss av vårt kunnande och bidra till att forma framtidens småbarnspedagogik, säger stiftelsens verkställande direktör Anna-Christina Martin.

Samarbetets fokusområden

Samarbetet har särskilt fokus på tre tyngdpunktsområden: specialpedagogisk kompetensutveckling, den tidiga pedagogiken och ledarskap. Professor Mirjam Kalland, som ansvarar för utbildningen i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet, belyser ett av dessa:

Forskning visar att de första 1000 dagarna är särskilt viktiga i barnets liv – därför är det viktigt att satsa på toddlerpedagogik eller den tidiga pedagogiken. Arbetet med de yngsta barnen ställer särskilt höga krav på personalens kompetens att stöda barnens emotionella trygghet, språk, begreppsbildning och utforskande lärande, säger Kalland. 

Ett samarbete med stor genomslagskraft

Även om samarbetet sker mellan universitetet och Stiftelsen Sedmigradsky kommer satsningen att gagna hela det finlandssvenska samhället. Genom samarbetet utbildas nya generationer av småbarnspedagoger som under sin studietid kontinuerligt fått utveckla ett forskningsbaserat arbetssätt med stark förankring i och förståelse för den dagliga småbarnspedagogiska verksamheten på ett daghem. Genom utexaminerade lärare sprids kunskapen och arbetsmetoderna till deras blivande arbetsplatser, och till alla de barn som deltar i verksamheten vid dessa daghem.